TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC PHÉP MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH LUẬT KINH TẾ

528

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC PHÉP MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH LUẬT KINH TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1007/QĐ-BGDĐT NGÀY 21/3/2013.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc mở ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành trình độ đại học, trình độ cao đẳng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trường Đại học Bình Dương mở ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế, mã số 52 38 01 07.

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý đào tạo và cấp văn bằng theo đúng các quy định của Quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Bùi Văn Ga