QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY 2016

718

QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY 2016

QUY CHẾ TUYỂN SINH

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Tập tin đính kèm : Quy chế tuyển sinh_2016

Trân trọng