LỊCH XÉT TUYỂN NĂM 2018

2155

Trường Đại học Bình Dương sẽ tổ chức xét tuyển nhiều đợt/năm

Lịch tuyển sinh: Trường sẽ tổ chức xét tuyển nhiều đợt/năm, cụ thể như sau:

Đợt 1:  02/01 – 15/02 Đợt 8:  21/08 –  31/08
Đợt 2: 16/02 – 16/04 Đợt 9:  01/09 –  10/09
Đợt 3:  01/07 – 10/07 Đợt 10: 11/09- 21/09
Đợt 4:  11/07 – 21/07 Đợt 11: 22/09- 02/10
Đợt 5:  21/07 – 31/07 Đợt 12: 03/10-13/10
Đợt 6:  01/08 – 10/08 Đợt 13: 14/10-24/10
Đợt 7:  11/08 –  20/08