Các địa phương chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

935

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp học để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng cường vệ sinh môi trường trong trường học.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và tháng 4 về rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp học để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng cường vệ sinh môi trường trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp học để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị trường học hiện có, trên cơ sở đó: điều chỉnh, bố trí, sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng;xác định nhu cầu xây dựng mới, sữa chữa, cải tạophòng học (ưu tiên đảm bảo 1 lớp/phòng cho cấp tiểu học), phòng chức năng, thư viện, nhà vệ sinh, nhà ăn, phòng ở cho học sinh nội trú, học sinh bán trú; mua sắm bổ sungthiết bị dạy học để đảm bảo đủ điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới;đặc biệt chú trọng các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo;

Kiểm tra, giám sát việc lập kế hoạch, tổ chức sử dụng, sửa chữa và bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị trường học ở các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học;

Dành kinh phí thỏa đáng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu về giáo dục và các chương trình, dự án, đề án khác đã được phê duyệt.

2. Chỉ đạo tổ chức tổng rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học; bảo quản, sử dụng nhà vệ sinh công trình nước sạch trong trường học đạt hiệu quả

Rà soát, đánh giá thực trạng, lập phương án xây mới, sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh và công trình nước sạch theo các Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN) và Quy chuẩn quốc gia (QCVN) (TCVN 3907:2011 “Trường mầm non – Yêu cầu thiết kế”; TCVN 8793:2011 “Trường tiểu học – Yêu cầu thiết kế”; TCVN 8794:2011 “Trường trung học – Yêu cầu thiết kế”; QCVN 01:2011/BYT “Nhà tiêu – Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh”);

Ưu tiên bố trí ngân sách địa phương, huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác để giải quyết dứt điểm việc thiếu nhà vệ sinh, công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục. Hoàn thành việc bổ sung, sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh và nước sạch cho các cơ sở giáo dục trước khai giảng năm học mới 2018-2019;

Chỉ đạo xây dựng và thực hiện nội quy sử dụng, bảo quản nhà vệ sinh, các công trình nước sạch đúng cách nhằm bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường trường học xanh, sạch, đẹp trong các cơ sở giáo dục.

3. Chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường vệ sinh môi trường trong trường học

Chỉ đạo triển khai và thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục có tổ chức ăn bán trú, nội trú và căng tin trong trường học;

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, thay đổi hành vi và kỹ năng về thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; phát động các phong trào “Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp”, “Ngày hội vệ sinh trường học” trong các cơ sở giáo dục để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh trường lớp, công trình vệ sinh.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh tình hình về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Cơ sở vật chất) để phối hợp, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/9/2018 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục