THÔNG TIN HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY

1171

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (dự kiến)

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (dự kiến)

 Bảng 1:  Mức học phí năm học 2017-2018

Đơn vị tính: VN đồng/tín chỉ

Phân loại môn học Mức học phí

năm học 2017-2018

Môn học chỉ có LT 410.000
Môn học LT+TH 450.000
Môn học chỉ có thực hành 470.000

 Bảng 2: Lộ trình tăng học phí đến năm học 2019-2020 (dự kiến)

Đơn vị tính: VN đồng/tín chỉ

Phân loại Năm học 2018-2019 Năm học 2019-2020
Môn học chỉ có LT 460.000 530.000
Môn học LT+TH 510.000 590.000
Môn học chỉ có thực hành 530.000 610.000