Ngành Xã hội học

1411

– Mã ngành : 7310301 – Khối xét tuyển : A00, A01, C00, D01

Hình đào tạo Tập trung chính quy
Trình độ đào tạo Đại học
Mã ngành 7310301
Khối xét tuyển A00, A01, C00, D01
Chuyên ngành đào tạo XÃ HỘI HỌC
Mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo cử nhân Xã hội học của trường Đại học Bình Dương nhằm cung cấp hệ thống tri thức khoa học, thực tiễn và nhân văn mang lại cho sinh viên những vấn đề có bản nhất của xã hội loài người; những vấn đề liên quan đến cá nhân với tư cách là một thành viên của xã hội và những vấn đề góp thêm làm nên xã hội, từ tâm lí xã hội, nhân học xã hội, xã hội học giới tính cho tới xã hội học môi trường, xã hội học truyền thông đại chúng.
– Trang bị những tri thức và phương pháp cụ thể của các lĩnh vực xã hội học chuyên ngành nhằm tạo cơ sở cho sinh viên sẵn sàng tham gia vào những lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cụ thể và đánh giá những vấn đề xã hội đang diễn ra trong thực tế sau khi tốt nghiệp.
– Sử dụng thành thạo Anh văn và vi tính phục vụ công tác chuyên môn.
Cơ hội nghề nghiệp Sinh viên học ngành Xã hội học sau khi tốt nghiệp có khả năng:
– Làm nghiên cứu viên tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu về xã hội (xã hội học, công tác xã hội, thị trường…).
– Làm phóng viên tại các cơ quan truyền thông đại chúng (đài, báo, truyền hình…).
– Làm cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ, cán bộ Công đoàn, công tác Đoàn, tư vấn viên, cán bộ nghiên cứu ở các cơ quan, công ty, xí nghiệp; cán bộ/ chuyên viên văn hóa, chuyên viên nghiên cứu dư luận xã hội tại các cơ quan quản lý các cấp (tỉnh, huyện, xã).
– Công tác ở những tổ chức, cơ quan, đơn vị mang tính hành chính sự nghiệp, điều hành công tác xã hội, nghiên cứu cách thức và chiến lược phát triển xã hội; hoặc các tổ chức có tích chất đoàn đội, cộng đồng…
– Công tác ở các trường đại học, cao đẳng, trung học và tham gia giảng dạy các môn học thuộc về khoa học xã hội nhân văn.
– Tác viên phát triển cộng đồng trong các dự án phát triển (dự án giảm nghèo, nâng cao năng lực cho phụ nữ, cải thiện chất lượng cuộc sống…).
– Chuyên viên tại các tổ chức chính phủ và phi chính phủ (Save The Children, UK, Care, CIHP…).
Ngoài ra, Nhà trường và khoa sẽ tổ chức hoặc liên kết tổ chức một số khóa học giúp cho sinh viên có thể mở rộng phạm vi làm việc thuộc các lĩnh vực có liên quan, sinh viên có thể làm việc trong một số lĩnh vực có liên quan như: công tác hành chánh, văn phòng…