Hồ sơ tuyển sinh Tiến sĩ

0
399

Thí sinh có thể nhận hồ sơ tại phòng Tuyển sinh trường Đại học Bình Dương hoặc có thể tải hồ sơ Tiến sĩ năm 2018:

1 Biên nhận hồ sơ
2 Đề cương dự định nghiên cứu
3 Đơn xin dự tuyển NCS
4 Giấy cam kết
5 Giấy đồng ý hướng dẫn NCS
6 Giấy giới thiệu của cơ quan
7 Lý lịch khoa học
8 Thư giới thiệu của nhà khoa học
9 Tải tất cả hồ sơ