Hồ sơ tuyển sinh Tiến sĩ

2760

📚 Học viên liên hệ nhận hồ sơ tại phòng Tuyển sinh trường Đại học Bình Dương hoặc tải hồ sơ Tiến sĩ năm 2023 tại website:

1 Biên nhận hồ sơ
2 Đề cương dự định nghiên cứu
3 Đơn xin dự tuyển NCS
4 Giấy cam kết
5 Giấy đồng ý hướng dẫn NCS
6 Giấy giới thiệu của cơ quan
7 Lý lịch khoa học
8 Tải tất cả hồ sơ