Hồ sơ tuyển sinh Thạc sĩ

2137

– Hồ sơ đăng ký thạc sĩ Luật Hà Nội

1 Hồ sơ đăng ký thạc sĩ Luật Hà Nội Tải file

– Hồ sơ đăng ký thạc sĩ xây dựng đảng và chính quyền nhà nước

1 Hồ sơ đăng ký dự thi Tải file

– Hồ sơ Thạc sĩ Báo chí

1 – Hồ sơ đăng ký dự thi  Tải file

– Hồ sơ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

1  – Đơn xin dự thi Tải file
2  – Lý lịch khoa học Tải file
3  – Giấy xác nhận thâm niên Tải file

– Hồ sơ Thạc sĩ chuyên ngành Ngành Thạc sĩ Luật kinh tế

1 – Phiếu đăng ký dự thi  Tải file
2 – Lý lịch khoa học  Tải file

– Hồ sơ Thạc sĩ chuyên ngành (Quản lý giáo dục; Giáo dục học; Văn học Việt Nam;  Ngôn ngữ học; Tâm lý học; Ngôn ngữ học; Sinh học thực nghiệm; Sinh thái học)

1 – Mẫu phiếu lý lịch khoa học  Tải file