Quan điểm triết lý giáo dục

0
689

Con người sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng tồn tại và phát triển. Muốn tồn tại, phát triển mỗi người phải lao động, lao động có hiệu quả mới có điều kiện lo được cho bản thân, lo được cho gia đình, lo cho xã hội, lo cho thiên nhiên – đó chính là đạo lý nói cách khác phẩm chất đạo đức của con người được lượng giá thông qua 4 chữ “T” đó là:

·            Trách nhiệm với bản thân.
·            Trách nhiệm với gia đình.
·            Trách nhiệm với xã hội.
·            Trách nhiệm với thiên nhiên.
            Để thực hiện tốt trách nhiệm nêu trên con người phải không ngừng học tập rèn luyện, để học tập rèn luyện có kết quả Nhà trường tạo mọi điều kiện giúp sinh viên thực hiện tốt phương pháp “Cộng học” giữa Thầy và trò, giữa trò và trò. Phương pháp cộng học được xây dựng trên nguyên tắc 4 chữ “H” đó là:
 
 

·            Học để biết cách học như thế nào.
·            Học để biết cách Hỏi.
·            Hỏi để Học.
·            Hỏi để Hiểu (hỏi để tập hợp thông tin, xử lý thông tin, khai thác thông tin để giải quyết những vấn đề cuộc sống đặt ra).
·            Hiểu phải hiểu đúng.
·            Hiểu đúng thì Hành mới đúng.
·            Hành đúng mới có hiệu quả.
·            Hành có hiệu quả mới lo được cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, mới có thể chăm lo bảo vệ thiên nhiên được.
Mục tiêu đào tạo chung của Trường Đại học Bình Dương:
Trường Đại học Bình Dương đào tạo Kỹ sư, Cử nhân thực hành các ngành Kinh tế, Văn hóa, X ã hội, Khoa học, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có sức khỏe góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực cho xây dựng v à phát triển Kinh tế x ãhội của Việt Nam trong nền kinh tế mở – kinh tế tri thức.
Chuẩn đầu ra của sinh viên:
Sinh viên Đại học Bình Dương khi ra trường cần phải đạt những chuẩn tối thiểu sau:
·            Có phẩm chất đạo đức thơng qua tiêu chí 4 chữ “T” (Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với thiên nhiên).
·            Năm vững khoa học cơ bản để có thể học tập nghiên cứu ở các bậc cao hơn.
·            Có năng lực tập hợp thông tin, xử lý thông tin, khai thác thông tin để giải quyết những vấn đề chuyên môn nghiệp vụ và những vấn đề do cuộc sống đặt ra.
·            Có năng lực tư duy độc lập sáng tạo.
·            Sử dụng thông thạo tin học như công cụ phục vụ công tác chuyên môn
·            Sử dụng tốt tiếng Anh.
·            Có kỹ năng thuyết trình và giao tiếp xã hội.
·            Có năng lực quản trị
            Mục tiêu hành động của Trường Đại học Bình Dương:
            Phát huy tiềm năng của xã hội, quyết tâm xây dựng và phát triển trở thành đại học kinh tế sinh thái đa lĩnh vực, đào tạo Kỹ sư, Cử nhân thực hành chất lượng cao với chương trình, mục tiêu đào tạo cơ bản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – Xã hội Việt Nam, hoà nhập vào nền giáo dục mở.