THÔNG BÁO ĐIỂM SÀN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG NĂM 2017

605

BẢNG ĐIỂM SÀN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG NĂM 2017 – CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA

Ngành học Mã ngành Khối ngành Khối xét tuyển Điểm sàn cho tất cả các khối
Các ngành đào tạo đại học        
Giáo dục Thể chất 52140206 I T00, B00 15,5
Quản trị Kinh doanh 52340101 III A00,A01,C00,D01
Kế toán 52340301 III A00,A01,C00,D01
Tài chính – Ngân hàng 52340201 III A00,A01,C00,D01
Luật Kinh tế 52380107 III A00,A01,C00,D01
Công nghệ Sinh học 52420201 IV A00, A01, B00, D01
Công nghệ Thông tin 52480201 V A00, A01, D01, A02
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử 52510301 V A00, A01, D01, A02
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 52510102 V A00, A01, A04, V00
Kiến trúc 52580102 V A00, A01, A04, V00
Xã hội học 52310301 VII A00, A01, C00, D01
Văn học 52220330 VII A00, A01, C00, D01
Ngôn ngữ Anh 52220201 VII A01, D01, D07, D08
Du lịch (Việt Nam học) 52220113 VII A0, A01, C00, D01

Ngưỡng điểm trên là tổng điểm 3 môn thi THPT quốc gia năm 2017, không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng .

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH