Thông báo điểm sàn đủ điều kiện xét tuyển vào Đại học Bình Dương năm 2017

BẢNG ĐIỂM SÀN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG NĂM 2017 - CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA

Ngành học

Mã ngành

Khối ngành

Khối xét tuyển

Điểm sàn cho tất cả các khối

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

 

Giáo dục Thể chất

52140206

I

T00, B00

15,5

Quản trị Kinh doanh

52340101

III

A00,A01,C00,D01

Kế toán

52340301

III

A00,A01,C00,D01

Tài chính - Ngân hàng

52340201

III

A00,A01,C00,D01

Luật Kinh tế

52380107

III

A00,A01,C00,D01

Công nghệ Sinh học

52420201

IV

A00, A01, B00, D01

Công nghệ Thông tin

52480201

V

A00, A01, D01, A02

Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

52510301

V

A00, A01, D01, A02

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

52510102

V

A00, A01, A04, V00

Kiến trúc

52580102

V

A00, A01, A04, V00

Xã hội học

52310301

VII

A00, A01, C00, D01

Văn học

52220330

VII

A00, A01, C00, D01

Ngôn ngữ Anh

52220201

VII

A01, D01, D07, D08

Du lịch (Việt Nam học)

52220113

VII

A0, A01, C00, D01

Ngưỡng điểm trên là tổng điểm 3 môn thi THPT quốc gia năm 2017, không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng .

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH