Thông tin học phí hệ chính quy

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (dự kiến)

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (dự kiến)

 Bảng 1:  Mức học phí năm học 2017-2018

Đơn vị tính: VN đồng/tín chỉ

Phân loại môn học

Mức học phí

năm học 2017-2018

Môn học chỉ có LT

410.000

Môn học LT+TH

450.000

Môn học chỉ có thực hành

470.000

 Bảng 2: Lộ trình tăng học phí đến năm học 2019-2020 (dự kiến)

Đơn vị tính: VN đồng/tín chỉ

Phân loại

Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

Môn học chỉ có LT

460.000

530.000

Môn học LT+TH

510.000

590.000

Môn học chỉ có thực hành

530.000

610.000