QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY 2017

QUY CHẾ TUYỂN SINH 2017Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Tập tin đính kèm :
Quy chế tuyển sinh_2017

Trân trọng.