Dòng sự kiện :
 
Danh mục
 

Hệ đào tạo: Cao đẳng

Ngành Tiếng Anh - Mã ngành : C220201
Loại hình đào tạo: tập trung chính quy; trình độ đào tạo: Cao Đẳng
Ngành Kế toán - Mã ngành : C340301
Loại hình đào tạo chính quy tập trung; trình độ đào tạo: Cao đẳng
Ngành Công nghệ Thông tin - Mã ngành :C480201
Loại hình đào tạo: chính quy tập trung; trình độ đào tạo: Cao đẳng.
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng - Mã ngành : C510102
Loại hình đào tạo: chính quy tập trung; trình độ đào tạo: Cao đẳng
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử - Mã ngành : C510301
Loại hình đào tạo: chính quy tập trung; trình độ đào tạo:Cao đẳng
Ngành Quản trị Kinh doanh - Mã ngành : C340101
Loại hình đào tạo: chính quy tập trung; trình độ đào tạo: Cao đẳng
Ngành Tài chính - Ngân hàng - Mã ngành : C340201
Loại hình đào tạo: chính quy tập trung; trình độ đào tạo: Cao đẳng