Dòng sự kiện :
 
Danh mục
 

Hệ đào tạo: Đại học

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử - Mã ngành : 52510301
Loại hình đào tạo;Tập trung chính quy; trình độ đào tạo:Đại học
Ngành Công nghệ Thông tin - Mã ngành :52480201
Loại hình Đào tạo chính quy tập trung, trình độ đào tạo Đại học.
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng - Mã ngành : 52510102
Loại hình đào tạo;Tập trung chính quy; trình độ đào tạo:Đại học
Ngành Kiến trúc - Mã ngành : 52580102
Loại hình đào tạo;Tập trung chính quy; trình độ đào tạo:Đại học
Ngành Quản trị Kinh doanh - Mã ngành : 52340101
Loại hình đào tạo:tập trung chính quy; trình độ đào tạo: Đại học
Ngành Kế toán - Mã ngành : 52340301
Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung; trình độ đào tạo: Đại học
Ngành Tài chính - Ngân hàng - Mã ngành : 52340201
Loại hình đào tạo: tập trung chính quy;trình độ đào tạo: Đại học
Ngành Xã hội học - Mã ngành : 52310301
Loại hình đào tạo: tập trung chính quy;trình đô đào tạo: Đại học
Ngành Văn học - Mã ngành : 52220330
Loại hình đào tạo: tập trung chính quy.trình độ đào tạo: Đại học
Ngành Du lịch (Việt Nam học) - Mã ngành : 52220113
Loại hình đào tạo: tập trung chính quy; trình độ đào tạo: Đại học
Ngành Ngôn ngữ Anh - Mã ngành : 52220201
Loại hình đào tạo: tập trung chính quy; trình độ đào tạo: Đại Học
Ngành Luật Kinh tế - Mã ngành : 52380107
Loại hình đào tạo;Tập trung chính quy; trình độ đào tạo:Đại học
Ngành Giáo dục Thể chất - Mã ngành : 52140206
Loại hình đào tạo:tập trung chính quy; trình độ đào tạo: Đại học
Ngành Công nghệ Sinh học - Mã ngành : 52420201
Loại hình Đào tạo chính quy tập trung, trình độ đào tạo Đại học.
Ngành Dược học - Mã ngành : 52720401
Loại hình Đào tạo chính quy tập trung, trình độ đào tạo Đại học.